Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenester i Oslo

En bedriftshelsetjeneste er en rådgivende og fagkyndig tjeneste innenfor forebyggende HMS-arbeid. Tjenesten skal hjelpe både arbeidsgiver og arbeidstaker med oppfølgning av arbeidsmiljøet i virksomheten.

HMS- Helse, Miljø og Sikkerhet

Et godt arbeidsmiljø handler om å minimere risikoen for farer og ulykker til det minimale, og man vil fokusere på positive og helsefremmende faktorer i arbeidsmiljøet. Helse, Miljø og Sikkerhet bør stå sentralt i alle virksomheter, og arbeidet bidrar til å sikre de ansatte et sikkert og sunt arbeidsmiljø.

Alle virksomheter i Norge som produserer og selger varer eller tjenester er pålagt systematisk HMS-arbeid. Det er arbeidsgiveren sitt ansvar at HMS kravene blir oppfylt, men alle ansatte har også rettigheter og plikter tilknyttet HMS-arbeidet.

Hvem trenger en bedriftshelsetjeneste?

Enkelte bransjer har større risiko for skader , sykdommer, psykisk belasting og lignende, i arbeidet som utføres. Derfor er alle virksomheter som utsettes for slike risikoer, pålagt å knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Alle arbeidsgivere har en plikt som innebærer å knytte sin virksomhet til en bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene tilsier at det trengs. Arbeidstilsynet har muligheten til å kreve at hvilken som helst virksomhet knytter seg til en bedriftshelsetjeneste, dersom de syntes det er behov for å overvåke arbeidsmiljøet eller ha kontroll på helsen til ansatte i virksomheten.

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Når man skal bruke en bedriftshelsetjeneste må man passe på at den er godkjent. Disse har god kompetanse innenfor arbeidsmiljø, og består av verne og helsepersonell som støtter virksomheter med forebyggende HMS-arbeid i henhold til arbeidsmiljøloven.

Godkjent bedriftshelsetjeneste

En godkjent bedriftshelsetjeneste er kjent for forebyggende arbeid. Det er viktig å være klar over at å ha en avtale med en lege som ansatte kan benyttes av dersom nødvendig, ikke er en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Skillet mellom godkjente- og ikke godkjente bedriftshelsetjenester skal bidra til å sikre at ressursene, kvaliteten, kompetansen og fagutviklingen tilfredsstiller de kravene som er satt. Bedriftshelsetjenesten skal på grunnlag av faglige vurderinger, informere virksomheten om risikofaktorer som befinner seg på arbeidsplassen. En bedriftshelsetjeneste må være godkjent av Arbeidstilsynet for å kunne bistå og hjelpe arbeidsgivere.

Rollen til bedriftshelsetjenesten

Som en bedriftshelsetjeneste skal man ha nødvendig med kompetanse som omhandler forebyggende arbeidsmiljøarbeid og aktuelle arbeidsmiljøforhold. Bedriftshelsetjenesten skal bestå fagkyndige personell som skal hjelpe til med HMS-arbeid.

 

I tillegg skal en bedriftshelsetjeneste hjelpe arbeidsgiver og ansatte med å sørge for at arbeidsmiljøet er på stell, samt komme med forslag der det ligger rom for forbedring. En bedriftshelsetjeneste har ikke et eget ansvar for arbeidsmiljøet i virksomheten som støttes, her er det arbeidsgiveren sitt ansvar å be om råd.

Rollen til arbeidsgiveren

Arbeidsgiveren har det fulle ansvaret for at arbeidsmiljøet i virksomheten fyller kravene som er satt. Det er også arbeidsgiver sin oppgave å få en bedriftshelsetjeneste som har nødvendig med kunnskap tilknyttet arbeidsforholdene i virksomheten.

bedriftshelsetjenesten

Selvom arbeidsgiveren har knyttet seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste, er fortsatt ansvaret ovenfor arbeidsmiljøet tilknyttet arbeidsgiver. Arbeidsgiveren har også et ansvar om å gi tilbakemeldinger til bedriftshelsetjenesten dersom tjenestene ikke når opp til det som var avtalt.

Hvordan koble virksomheten opp til en bedriftshelsetjeneste?

Det er i utgangspunktet to måter man koble en virksomhet til en bedriftshelsetjeneste på. Enten ved en ekstern leverandør eller fellesordning, eller ved en egenordning. Uansett hvilken tilknytningsform man benytter, må tjenesten være godkjent av Arbeidstilsynet.

Ekstern leverandør eller fellesordning

Dette er en vanlig måte å knytte seg til bedriftshelsetjenester for små til mellomstore bedrifter. Disse kan ha forskjellige målgrupper. Noen velger å henvende seg til virksomheter innenfor et geografisk område. Andre velger heller å henvende seg til andre som tilbyr tjenester tilpasset spesielle bransjer. Det er viktig å passe på at man velger en godkjent bedriftshelsetjeneste som er tilpasset virksomheten og dens utfordringer.

Egenordning

Egenordning blir ofte brukt av større virksomheter. Da etableres det en egen bedriftshelsetjeneste internt i virksomheten. Denne egenordningen må bli godkjent av arbeidstilsynet. Det er viktig å passe på at bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig stilling.

Kontrakt og handlingsplaner

Når det blir laget en avtale mellom en arbeidsgiver og en bedriftshelsetjeneste, skal det lages en kontrakt. Denne kontrakten bør inneholde visse ting:

  • Den bør ta utgangspunkt i kravene i forskriften.
  • Den bør beskrive oppgavene som skal utføres av bedriftshelsetjenesten.
  • Den bør beskrive de ulike forpliktelsene som virksomheten har ovenfor bedriftshelsetjenesten.

Det bør også lages handlingsplaner som går mer detaljert inn i de ulike oppgavene som bedriftshelsetjenesten skal gjennomføre.

Samarbeid mellom arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten

Det er en del ting som arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten skal samarbeide om under prosessen:

  • Arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten skal lage en arbeidsplan som omhandler arbeidet bedriftshelsetjenesten skal gjennomføre i virksomheten.
  • De skal samarbeide om en årsrapport som har oversikt over bedriftshelsetjenestens stilling og støtte i virksomheten.
  • De skal sammen arbeide med andre typer rapporter, målresultater og lignende som beskriver helsefarlige arbeidsforhold.
  • De skal sammen komme med forslag til forebyggende tiltak og resultater.
Tjenester