Facility management

Facility management og HMS

Å drifte en bedrift kan gjøres på mange forskjellige måter og det er veldig mange grep som kan gjøres for både bedriftens ansatte, effektiviteten og ikke minst lønnsomheten. Facility management og bedriftshelsetjeneste er to områder som virkelig kan endre strukturen i en bedrift.

En bedrift driver med en aktivitet utad mot kunder og samarbeidspartnere, og i tillegg drives det en aktivitet samtidig innad i bedriften. Begge aktivitetene påvirker hverandre, og man er absolutt best tjent med at begge drives på best mulig måte.

God HMS kan forvandle ethvert selskap

Helse, miljø og sikkerhet eller HMS som det forkortes til, er ryggraden i solide bedrifter. Alle plikter til å følge visse HMS regler, men hvor god man er på det varierer stort.

God HMS

De som virkelig er god på det har forstått at mange tiltak som gagner de ansatte også gagner bedriften. De av ledere som tenker at en skal spare penger ved å ikke ta i bruk tiltak som går inn under HMS, ser ganske enkelt ikke det store bildet.

Sykefravær kan være et stort pengesluk for bedriften

Hvis en arbeidsplass har et stort sykefravær blant de ansatte så burde alarm klokkene begynne å ringe hos ledelsen. Dette gjelder både for langtidsfravær og korttidsfravær. Har en arbeidsplass dette problemet, så kan en også ofte se at det er en trend med hyppige og korte ansettelser. Noe som betyr at folk ikke blir lenge i stillingene sine.

Sykefravær

Dette er tydelige tegn på at HMS ikke fungerer slik det er ment å fungere på arbeidsplassen, og at det mest sannsynlig burde kartlegges. Ved kartlegging vil man kunne finne hvilke tiltak som trengs for å endre arbeidsplassen, og redusere sykefravær og oppsigelser. Forskjellige ting som kan komme frem etter kartlegging kan blant annet være:

  • Dårlig luftkvalitet og ventilasjon
  • Støy og forstyrrelser
  • Mobbing på arbeidsplassen eller dårlig arbeidskultur
  • Manglende tilrettelegging

Etter kartlegging kommer tiltak

Når for eksempel en bedriftshelsetjeneste har gjort sin kartlegging av arbeidsstedet, så er tiden inne for å gjøre endringer i form av tiltak. Koster tiltak penger? Noen tiltak koster selvfølgelig en del, mens andre kan være mer organisatorisk. Uansett om det koster penger så vil en kunne se at bedriften tjener inn beløpene og mest sannsynlig går i pluss.

luftkvalitet

Tar man for eksempel dårlig luftkvalitet og støy på arbeidsplassen. Dette er ting som faktisk kan gjøre mennesker syke i korte eller lengre perioder. Derav sykemeldinger.

Ved å investere i for eksempel ventilasjonsanlegg slik at luftkvaliteten blir bedret, vil en kunne redusere antallet luftveisinfeksjoner. De ansatte får bedre helse og vil kunne trives bedre på jobb. Kuttes sykedagene ned så spares bedriften for utgifter og på sikt så tjenes utgiften på ventilasjonen inn. Under en grundig kartlegging så ville man kunne sammenligne kvaliteten på luften, med de ansattes utsagn og de faktiske sykemeldingene over en gitt periode.

Mobbing og ukultur på arbeidsplassen er også noe en kan gjøre noe med. For det første skal det jo ikke være sånn, men dette er også noe som koster penger i form av økte sykemeldinger og hyppige oppsigelser.

Samle tjenester ved bruk av facility management

For de aller fleste virker beskrivelsen facility management som noe svært uforståelig og komplisert. Det handler faktisk om å drifte, utvikle og effektivisere støttetjenester i en bedrift. Dette er for eksempel ting i bedriften som:

  • Kantine
  • Renhold
  • Vaktmestertjenester

Man finner dette i både små, mellomstore og store bedrifter. Og det er heller ingen forskjell mellom privat og offentlig sektor. Alle arbeidsplasser har for eksempel renhold, men der noen bedrifter også har egen kantine har andre noen andre tjenester som blir innhentet.

facility-management

Facility management går ut på å for eksempel å samle ulike service-tjenester en bedrift kjøper hos en tilbyder i stedet for å kjøpe de av ulike aktører.

Hva er fordelen med facility management?

Hvis man ser for seg en bedrift som kjøper kantinetjenesten av et selskap, renholdstjenestene av et annet og kanskje har ansett vaktmester selv, da er det rom for bedre service management.

Det kan raskt bli dyrere og mindre strømlinjeformet når disse 3 tjenestene ikke henger sammen. Facility management kan innhente tilbud fra for eksempel en leverandør som leverer alle 3. Det blir på sikt nesten uten unntak rimeligere enn alternativet.

I tillegg til at bedriften sparer penger så kan en be om rapporter over driften slik at det er enklere å se hvor en kan effektivisere hele eller deler av de 3 områdene nevnt over i eksemplet.

De ansattes meninger og ønsker kan enklere videreformidles når det er en part som utfører tjenesten. Det vil i det store og hele være enklere å forme tjenestene rundt bedriftens ulike behov, og endringer kan raskere gjennomføres uten at det kolliderer med de andre tjenestene.

Organisering og bedre oversikt

Alt som er nevnt tidligere er med på å gjøre en bedrift bedre og mer lønnsom i tillegg til at ansatte trives på arbeidsplassen. Ved hjelp av god organisering og en transparent kultur kan bedrifter vokse og kontinuerlig videreutvikles.

Kilde: https://ability.no/hva-vi-gjor/facility-management/

Tjenester